top of page
Polyurethane

Desander Cyclone

ผลิตชิ้นงานโพลียูรีเทน อะไหล่ต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมเหมืองแร่

แบบงาน และขนาดตามสั่ง ไม่มีขั้นต่ำในการผลิต

bottom of page