top of page
Others

Others

รับผลิตชิ้นงาน ขึ้นรูปยาง โพลียูรีเทน พลาสติกวิศวกรรม รูปแบบต่างๆตาม Drawing ของลูกค้า

  • รับขึ้นชิ้นงาน หล่อชิ้นงาน วัสดุโพลียูรีเทน ยาง พลาสติกวิศวกรรม โลหะ

  • รับตัด, เจาะ ชิ้นงานด้วยเครื่อง วัสดุโพลียูรีเทน ยาง พลาสติกวิศวกรรม โลหะ

bottom of page